تامین تجهیزات کامپیوتری دبیرستان دانش شهرستان بیرجند (دوره اول)- خراساسن جنوبی

مسئولیت اجتماعی
حمید گل محمدیحمید گل محمدی
در حال تامین مالی 50000180 شهرت
1% جذب شده
50000180 شهرت
210,000 ریال جذب شده
از 50,000,000 ریال
8 پشتیبان
6
پسندیدن
0
روز باقیمانده

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 1

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 2

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 2

میزان مشارکت: 50,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

نظرات

اعضاء پروژه: