آمار کلی

حمایت مالی دریافت شده:374,694,209
تعداد پروژه های تامین مالی شده موفق:0
تعداد حامیان:117
تعداد حامیان تکراری:8

آمار پروژه ها

تعداد پروژه های ثبت شده:117
حمایت مالی دریافت شده:374,694,209
حمایت های موفق:0
حمایت های ناموفق :0
میزان حمایت از پروژه های در حال تامین مالی:179,442,561
پروژه های در حال تامین مالی:5
درصد موفقیت:0

آمار پروژه های موفق

پروژه های تامین مالی شده موفق:0
مبلغ مورد نیاز:1,380,854,590,380
مبلغ جمع آوری شده:374,694,209

آمار پروژه های ناموفق

تامین مالی شده ناموفق:0 پروژه
0% تامین مالی شده:106 پروژه
1% تا 20% تامین مالی شده:11 پروژه
21% تا 40% تامین مالی شده:0 پروژه
41% تا 60% تامین مالی شده:0 پروژه
61% تا 80% تامین مالی شده:0 پروژه
81% تا 99% تامین مالی شده:0 پروژه