آمار کلی

حمایت مالی دریافت شده:373,644,209
تعداد پروژه های تامین مالی شده موفق:0
تعداد حامیان:114
تعداد حامیان تکراری:8

آمار پروژه ها

تعداد پروژه های ثبت شده:114
حمایت مالی دریافت شده:373,644,209
حمایت های موفق:0
حمایت های ناموفق :0
میزان حمایت از پروژه های در حال تامین مالی:178,392,561
پروژه های در حال تامین مالی:5
درصد موفقیت:0

آمار پروژه های موفق

پروژه های تامین مالی شده موفق:0
مبلغ مورد نیاز:1,380,759,089,380
مبلغ جمع آوری شده:373,644,209

آمار پروژه های ناموفق

تامین مالی شده ناموفق:0 پروژه
0% تامین مالی شده:103 پروژه
1% تا 20% تامین مالی شده:11 پروژه
21% تا 40% تامین مالی شده:0 پروژه
41% تا 60% تامین مالی شده:0 پروژه
61% تا 80% تامین مالی شده:0 پروژه
81% تا 99% تامین مالی شده:0 پروژه