آمار کلی

حمایت مالی دریافت شده:365,274,195
تعداد پروژه های تامین مالی شده موفق:0
تعداد حامیان:104
تعداد حامیان تکراری:7

آمار پروژه ها

تعداد پروژه های ثبت شده:104
حمایت مالی دریافت شده:365,274,195
حمایت های موفق:0
حمایت های ناموفق :0
میزان حمایت از پروژه های در حال تامین مالی:170,022,547
پروژه های در حال تامین مالی:4
درصد موفقیت:0

آمار پروژه های موفق

پروژه های تامین مالی شده موفق:0
مبلغ مورد نیاز:1,354,046,970,269
مبلغ جمع آوری شده:365,274,195

آمار پروژه های ناموفق

تامین مالی شده ناموفق:0 پروژه
0% تامین مالی شده:94 پروژه
1% تا 20% تامین مالی شده:10 پروژه
21% تا 40% تامین مالی شده:0 پروژه
41% تا 60% تامین مالی شده:0 پروژه
61% تا 80% تامین مالی شده:0 پروژه
81% تا 99% تامین مالی شده:0 پروژه