تامین تجهیزات کامپیوتری دبیرستان دانش شهرستان بیرجند (دوره اول)- خراساسن جنوبی

Social Responsibility
حمید گل محمدیحمید گل محمدی
Funding 50000200 Fame
1% Funded
50000200 Fame
240,000 Rial Pledged
of 50,000,000 Rial
11 Backers
7
Like
0
Days left

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects 1 times

Pledge: 50,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects 2 times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 100,000 Rial


Backed projects 2 times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects 1 times

Comments

Team Members: