تجهیز 2 دستگاه چرخ خیاطی برای زنان سرپرست خانوار

Social Responsibility
نوذر صوفی لونوذر صوفی لو
Funding 60 Fame
4% Funded
60 Fame
1,520,001 Rial Pledged
of 40,000,000 Rial
9 Backers
3
Like
0
Days left

این پروژه شامل سه فاز می‌باشد .

در فاز اول از طریق درگاه ملی فاند نسبت به تامین مالی پروژه اقدام خواهد شد . حداکثر زمان پیشبینی شده برای این فاز ۴۵ روز خواهد بود.

در فاز دوم وجوه جمع آوری شده در اختیار موسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان قرار خواهد گرفت تا نسبت به خرید چرخ و راه اندازی کارگاه خیاطی اقدام نماید . این مرحله حداکثر ۱۰ روز زمان خواهد برد .

در مرحله سوم موسسه نیک بنیادان مهرگان نسبت به فراخوان افراد واجد شرایط با توجه به بررسی های قبلی بعمل آمده و فعال سازی کارگاه اقدام می نماید .Pledge: 500,000 Rial


Backed projects 3 times

Pledge: 100,000 Rial


Backed projects 1 times

Pledge: 200,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 100,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 50,000 Rial


Backed projects 2 times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 50,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 500,000 Rial


Backed projects - times

Pledge: 10,001 Rial


Backed projects - times

Comments

Team Members: