تجهیز 2 دستگاه چرخ خیاطی برای زنان سرپرست خانوار

مسئولیت اجتماعی
نوذر صوفی لونوذر صوفی لو
در حال تامین مالی 60 شهرت
4% جذب شده
60 شهرت
1,520,001 ریال جذب شده
از 40,000,000 ریال
9 پشتیبان
3
پسندیدن
0
روز باقیمانده

این پروژه شامل سه فاز می‌باشد .

در فاز اول از طریق درگاه ملی فاند نسبت به تامین مالی پروژه اقدام خواهد شد . حداکثر زمان پیشبینی شده برای این فاز ۴۵ روز خواهد بود.

در فاز دوم وجوه جمع آوری شده در اختیار موسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان قرار خواهد گرفت تا نسبت به خرید چرخ و راه اندازی کارگاه خیاطی اقدام نماید . این مرحله حداکثر ۱۰ روز زمان خواهد برد .

در مرحله سوم موسسه نیک بنیادان مهرگان نسبت به فراخوان افراد واجد شرایط با توجه به بررسی های قبلی بعمل آمده و فعال سازی کارگاه اقدام می نماید .میزان مشارکت: 500,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 3

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 1

میزان مشارکت: 200,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 2

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 500,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,001 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

نظرات

اعضاء پروژه: