جمع سپاری کمک نقدی برای سیل زدگان

مسئولیت اجتماعی
بانک ملی ایرانبانک ملی ایران
در حال تامین مالی 120 شهرت
2% جذب شده
120 شهرت
8,130,010 ریال جذب شده
از 500,000,000 ریال
41 پشتیبان
6
پسندیدن
0
روز باقیمانده
تامین کمک های نقدی برای هموطنان سیل زده

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 14

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 410,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 1

میزان مشارکت: 500,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 1

میزان مشارکت: 200,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 1

میزان مشارکت: 2,000,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 500,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 1

میزان مشارکت: 50,007 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 1,000,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 2

میزان مشارکت: 50,007 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,003 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 1,000,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 1,000,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 30,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 30,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 30,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,007 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,007 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,007 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 20,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 50,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 40,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 40,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 200,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

میزان مشارکت: 100,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

نظرات

اعضاء پروژه: